Trouwen in Vlaanderen | Huwelijk

by Tom Cosyns Seobureau.be

Het Huwelijk in België: Voorwaarden, Procedure en Bewijsstukken

Het huwelijk is een prachtige verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Hoewel de huwelijksceremonie traditioneel plaatsvindt in het gemeentehuis, kan deze ook plaatsvinden op een andere openbare locatie met een neutraal karakter, mits de gemeenteraad dit heeft goedgekeurd. In dit uitgebreide artikel duiken we diep in de details van het huwelijksproces in België, inclusief de voorwaarden, de procedure en de vereiste bewijsstukken.

Voorwaarden voor het Huwelijk in België

Voordat twee mensen in België kunnen trouwen, moeten ze voldoen aan bepaalde wettelijke voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgesteld in overeenstemming met de wetten van het land waarvan zij de nationaliteit hebben. Voor Belgische staatsburgers zijn de belangrijkste huwelijksvoorwaarden als volgt:

1. Minimumleeftijd

Een van de belangrijkste vereisten voor het aangaan van een huwelijk in België is de minimumleeftijd. Beide aanstaande echtgenoten moeten minimaal 18 jaar oud zijn om te kunnen trouwen. In uitzonderlijke gevallen kan de jeugdrechtbank de leeftijdsbeperking opheffen als daar gegronde redenen voor zijn.

2. Toestemming van de Echtgenoten

Het huwelijk moet gebaseerd zijn op vrije en wederzijdse toestemming van beide partners. Een gedwongen huwelijk is ten strengste verboden en wordt niet erkend in België.

3. Afwezigheid van Huwelijksbeletsel

Huwelijken tussen personen die te nauw aan elkaar verwant zijn, zowel door bloedverwantschap als aanverwantschap, zijn niet toegestaan. De koning heeft echter de bevoegdheid om dit verbod om gewichtige redenen op te heffen. Verzoeken hiervoor moeten worden gericht aan de minister van Justitie.

4. Verbod op Bigamie

Het is strikt verboden voor iemand die al getrouwd is om een ander huwelijk aan te gaan. Dit geldt ook voor vreemdelingen die in België willen trouwen, zelfs als hun nationale wet polygamie toestaat. Bigamie wordt beschouwd als een strafbaar feit.

5. Verbod op Schijnhuwelijk

Een huwelijk dat uitsluitend wordt aangegaan met als doel een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen, wordt beschouwd als een schijnhuwelijk en is verboden in België. Het doel van een huwelijk moet altijd gericht zijn op het vormen van een duurzame levensgemeenschap.

Voor vreemdelingen in België gelden de huwelijksvoorwaarden van hun eigen nationale wet.

Huwelijksprocedure in België

Het proces om in België te trouwen omvat verschillende stappen en vereisten:

1. Huwelijksaangifte

Ten minste 6 maanden en ten hoogste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum moet de huwelijksaangifte worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

2. Aangifte in het Buitenland

Indien beide partners in het buitenland wonen, kan de aangifte worden gedaan in de laatste woonplaats van een van de partners, de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad, of de geboorteplaats van een van de partners. Als een van de aanstaande echtgenoten een andere nationaliteit heeft, moeten de benodigde documenten worden voorgelegd aan de dienst Burgerzaken, die maximaal 6 maanden oud mogen zijn.

3. Getuigen

Het is mogelijk om maximaal 2 getuigen per huwelijkspartner aan te duiden. Getuigen moeten meerderjarig zijn, maar ze hoeven geen bloedverwanten te zijn. Ze kunnen aanwezig zijn bij de huwelijksvoltrekking.

4. Huwelijksvoltrekking

Op de dag van het huwelijk zal een ambtenaar van de burgerlijke stand de huwelijksceremonie uitvoeren. Tijdens de ceremonie wordt onmiddellijk een huwelijksakte opgesteld en digitaal ondertekend.

5. Wachttijd

Het burgerlijk huwelijk kan pas worden voltrokken tussen 14 dagen en 6 maanden na de huwelijksaangifte, op voorwaarde dat alle vereiste documenten in orde zijn. Het burgerlijk huwelijk moet altijd plaatsvinden vóór een eventueel religieus huwelijk.

Bewijsstukken

Voor het huwelijk moeten beide partners hun identiteitskaart meenemen. Als er een huwelijkscontract is opgesteld, is het niet langer nodig om een notarisattest te overleggen. Het huwelijkscontract wordt geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten door de notaris.

Met deze gedetailleerde uitleg van de voorwaarden, procedure en vereiste bewijsstukken voor het aangaan van een huwelijk in België hopen we u van dienst te zijn. Een huwelijk is een belangrijke levensgebeurtenis en het is essentieel om goed voorbereid te zijn. We hopen dat dit artikel u heeft geholpen bij het begrijpen van de stappen die u moet nemen om een wettelijk huwelijk in België aan te gaan.

Huwelijksformaliteiten – Het Huwelijksproces in België: Alles wat u moet weten

Huwelijken zijn speciale gebeurtenissen die zorgvuldige planning en voorbereiding vereisen. In België is het huwelijksproces een gestructureerde en formele aangelegenheid, en het is belangrijk om alle vereisten en stappen te begrijpen om uw speciale dag soepel te laten verlopen. In dit artikel zullen we in detail bespreken hoe u aangifte doet voor een huwelijk, welke documenten u nodig heeft, en wat er gebeurt tijdens de huwelijksvoltrekking.

Aangifte van het Huwelijk

Een van de eerste stappen bij het plannen van een huwelijk in België is het doen van aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het is belangrijk op te merken dat dit minstens veertien dagen voor de geplande huwelijksdatum moet gebeuren. De aangifte moet plaatsvinden in de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Vereiste Documenten

Voor toekomstige echtgenoten die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister, zijn de volgende documenten vereist:

  • Een kopie van de geboorteakten van beide partners. Als u in België bent geboren of uw geboorteakte is overgeschreven naar België, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand deze informatie opvragen.
  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Als er een huwelijkscontract is opgesteld, moet u een attest voorleggen van de notaris die het contract heeft opgemaakt.

Voor toekomstige echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister zijn de volgende bewijzen vereist:

  • Een bewijs van nationaliteit.
  • Een bewijs van ongehuwde staat, of eventueel een bewijs van ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk.
  • Een bewijs van woonst.

Beoordeling van Documenten

De ambtenaar van de burgerlijke stand zal beoordelen of de voorgelegde documenten volstaan voor de aangifte van het huwelijk. Het is van essentieel belang dat alle benodigde documenten correct en volledig zijn, anders kan de ambtenaar weigeren de akte van aangifte op te maken.

In het geval dat de ambtenaar weigert, hebben de belanghebbende partijen het recht om in beroep te gaan. Dit beroep moet worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg binnen een maand na kennisgeving van de beslissing.

Huwelijksvoltrekking

De huwelijksvoltrekking vindt plaats in de gemeente waar de aangifte is gedaan, en dit kan ten vroegste veertien dagen en ten laatste zes maanden na de aangifte plaatsvinden.

De Rol van de Ambtenaar

Het is de burgemeester of de schepen van de burgerlijke stand die verantwoordelijk is voor het voltrekken van het huwelijk. Toekomstige echtgenoten hebben de mogelijkheid om geen, één, twee, drie of maximaal vier getuigen aan te duiden om aanwezig te zijn bij hun huwelijksvoltrekking en de huwelijksakte mee te ondertekenen. Een getuige hoeft geen bloedverwant te zijn.

Rechten en Plichten van Echtgenoten

Tijdens de huwelijksvoltrekking zal de ambtenaar van de burgerlijke stand een aantal artikelen voorlezen over de rechten en plichten van echtgenoten volgens het burgerlijke wetboek. Het is belangrijk op te merken dat deze rechten en plichten niet kunnen worden afgeweken, zelfs niet bij aanwezigheid van een huwelijkscontract.

Enkele van de wederzijdse rechten en plichten zijn onder andere:

  • Samenwonen.
  • Trouw.
  • Hulp en bijstand.
  • En nog veel meer.

Het Huwelijk Bevestigen

Na het voorlezen van de wettelijke bepalingen, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de trouwers vragen of zij elkaar tot echtgenoot wensen te nemen. Zodra beide echtgenoten instemmen, verklaart de ambtenaar van de burgerlijke stand hen wettelijk verbonden door het huwelijk.

Direct na de huwelijksvoltrekking wordt de huwelijksakte opgemaakt door de ambtenaar. Deze akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.

Trouwboekje

Na de huwelijksvoltrekking krijgen de gehuwden een trouwboekje. Dit trouwboekje heeft verschillende functies, zoals het inschrijven van gegevens over eventuele kinderen en het kerkelijke huwelijk, indien van toepassing.

Meer Informatie

Als u meer informatie nodig heeft over huwelijksformaliteiten, raden wij u aan contact op te nemen met de dienst Burgerlijke Stand van uw gemeente. Voor specifieke informatie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaamse Gewest en Waals Gewest kunt u terecht bij de desbetreffende autoriteiten. U kunt ook overwegen om een notaris te raadplegen voor advies met betrekking tot uw huwelijk.

Het Huwelijksproces in België is een belangrijk onderwerp dat veel mensen kan helpen bij het plannen van hun speciale dag. Door alle vereisten en stappen te begrijpen, kunt u ervoor zorgen dat uw huwelijk soepel verloopt. Voor verdere informatie en begeleiding kunt u altijd terecht bij de juiste instanties in uw regio.